EGZ – Evangelie Gemeente Zeist – is een zelfstandig kerkgenootschap en wil haar gemeenteleden helpen om op Jezus Christus als fundament van hun leven te bouwen.

EGZ verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en daarom worden deze gegevens met grote zorgvuldigheid door ons beheerd en beveiligd. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door gemeenteleden en vrienden verstrekte persoonlijke informatie
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website

Verwerking van uw gegevens

EGZ houdt een leden- en vriendenadministratie bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over het samen gemeente zijn en alle activiteiten die daarbij horen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u zich aanmeldt als gemeentelid of vriend, wanneer u het contactformulier invult op de website, of wanneer u gebruik maakt van de Scipio app.

Financiële data en persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u een donatie aan ons overmaakt, bijvoorbeeld via een bankoverschrijving of incasso.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van EGZ en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Beeldmateriaal wordt alleen door ons gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt bij EGZ een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als EGZ uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment intrekken. Voor aanpassing van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met EGZ via [email protected].

Heeft u vragen betreffende privacy en hoe EGZ daarmee omgaat? Neem altijd eerst contact op met EGZ zelf. U kunt ons mailen via [email protected].

Heeft u een klacht en komt u er samen met ons niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten. Zo kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, dit is de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.

 

Contact met gemeenteleden en vrienden

Gemeenteleden en vrienden van EGZ worden via de Scipio app op de hoogte gebracht van nieuws en informatie aangaande EGZ. De app is gedeeltelijk beschikbaar voor gasten.

Zij die geen gebruik willen maken van de app, kunnen zich aanmelden voor de EGZ mail, het wekelijkse overzicht van de belangrijkste mededelingen en gemeenteactiviteiten.

Zowel in de app als bij het verzenden van de wekelijkse mail draagt EGZ zorg dat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bezoek aan onze website

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt uw expliciete toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens door EGZ.

Beveiliging en bewaartermijn

EGZ heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen EGZ is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden of taak binnen EGZ.

EGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

Overig

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. EGZ heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om ons Privacy Statement af en toe na te lezen op eventuele wijzigingen.

Versie oktober 2022